שירות ה-matching – תנאי שימוש

כללי

1. תנאי שימוש אלה מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון אתר מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ותנאי השימוש המפורטים בו ("מימון ישיר" או "החברה" ו-"האתר", בהתאמה). תנאי השימוש באים להוסיף על הוראות תקנון מימון ישיר ובשום מקרה אינם גורעים ממנו.
2. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש שלהלן. השימוש בשירות ה-matching ("השירות") בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירות.
3. השירות מיועד למשתמשים מעל גיל 21 בלבד. אם הנך מתחת לגיל 21, אינך רשאי לעשות שימוש באתר בכלל ובשירות בפרט.
4. השירות כפוף להקפדה על תנאי השימוש המפורטים להלן. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הוא הנוסח הקובע בכל עת.
5. השימוש בשירות הוא באחריותך בלבד. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מצהיר כי אתה מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי כל דין ועל פי תנאי השימוש.
6. החברה שומרת על פרטי המשתמשים באתר בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו והסכמתך לתנאי השימוש תקפה גם ביחס למדיניות הפרטיות.
7. מובהר כי רישומי החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
8. בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות (אך לא רק) מבצעים, החברה שומרת על זכותה לבטל את הפרסום או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו בכל דרך שהיא.

השירות

9. במסגרת שירות ה-matching מציעה מימון ישיר ללקוחות שיפנו אליה לשם כך ("המשתמש") סיוע באיתור רכבי יד שנייה אשר באופן שיענה על צרכי המשתמש, ממאות סוכנויות ומגרשים אשר היא עובדת איתם בשיתוף פעולה. כמו כן, לצד שירות זה, מציעה מימון ישיר קבלת הלוואות, במגוון מסלולים, לצורך רכישת רכבים כאמור.
10. ככל שפרסומי מימון ישיר בהתייחס לשירות יכללו במחיר הרכב הנרכש תחושב הנחה כאמור ביחס למחירון לוי יצחק ביחס לדגם הרלבנטי כשהוא ללא הפחתות או ניכויים כלשהם. בהתאם, ההנחה שתינתן על ידי הסוכנויות והמגרשים, אשר תהיה בשיעור של עד 50,000 ₪ ממחיר המחירון כאמור.
11. ככל שתועמד למשתמש הלוואה על ידי מימון ישיר לצורך רכישת רכב מסוכנות או מגרש כלשהו, תהיה עסקת הלוואה עסקה נפרדת לחלוטין מעסקת רכישת הרכב. המשתמש יהיה מחויב בהחזר ההלוואה במלואה על פי התנאים הקבועים בהסכם ההלוואה והמשכון גם במקרה שבו לא יסופק לו הרכב או במקרה שבו הרכב לא סופק לשביעות רצונו, אינו תקין ו/או אינו תואם את צרכיו של המשתמש.
12. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי הלווים האחרים (ככל שישנם) לטיב הרכב, תקינותו, איכותו, אספקתו (לרבות מועד אספקתו וזמינותו אצל המגרש ו/או הסוכנות) והתאמתו לצרכי המשתמש.

13. מימון ישיר אינה אחראית לבצע בדיקה כי הרכב נמסר לידי המשתמש וכן אינה אחראית לבצע בדיקה ביחס לטיב הרכב, מצבו ואיכותו.

14. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מימון ישיר בקשר עם אספקת הרכב, תקינותו והתאמתו לצרכיו של המשתמש.

ויתור והגבלת אחריות

15. מימון ישיר וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר או בעקבות השימוש בשירות שלא על פי תנאי השימוש.
אחריותה של מימון ישיר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.
16. השירות, וכן המידע והתכנים שבאתר, מוצעים AS IS, ומימון ישיר, מנהליה ובעלי המניות בה וחברות הקשורות אליה לא יישאו בכל אחריות שהיא בקשר עם התאמת השירות, המידע והתכנים לצרכי המשתמש.

17. חלק מהמידע ומהתכנים המוצגים באתר ובמסגרת השירות מסופקים למימון ישיר על ידי צדדים שלישיים שאינם מועסקים על ידי מימון ישיר. מידע כאמור הינו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' אשר פרסם את המידע ו/או מסר את המידע למימון ישיר לשם הצגתו. מובהר כי מימון ישיר אחראית לתוכנו ו/או אמינותו של מידע כאמור והיא אינה בודקת את נכונות התכנים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מימון ישיר בעניין זה.

שונות 

18. מבלי לגרוע מכלליות האמור במדיניות הפרטיות של החברה מובהר כי יראו בכל בקשה מאת משתמש לעשות שימוש בשירות כהסכמה מלאה להעברת פרטי ההתקשרות של המשתמש וכן פרטים אודות העסקה המבוקשת על ידו למגרשים וסוכנויות עימם מקיימת החברה שיתוף פעולה בקשר עם השירות לצורך יצירת קשר עם המשתמש ולמשלוח הצעות רכישה רלבנטיות.
19. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, לא יהוו תקדים לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה או על פי כל דין בכל עת.
20. במידה ויקבע על ידי בית משפט מוסמך או על ידי רשות מוסמכת כי תנאי אחד או יותר מתנאי שימוש אלה אינו תקף, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על תוקפם של יתר תנאי השימוש.
21. על האתר מותקן פלאגין (תוסף חיצוני) אשר מנגיש את האתר לבעלי מוגבלויות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.
22. בכל עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה.
23. תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך 12.3.2020