תנאי שימוש

1.אתר זה (להלן, יחד עם האפליקציה של מימון ישיר: "האתר") מנוהל על ידי חברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ח.צ. 513893123 (להלן: "מימון ישיר" ו/או "החברה"). אתר זה הוקם על ידי החברה ו/או על-ידי שותפיה, ובמסגרתו יוצג מידע ו/או יוצעו למכירה הלוואות ומוצרים נוספים על ידי מימון ישיר ו/או שותפיה העסקיים (להלן: "השירותים").

2. בכל מקום בו מופיע "מימון ישיר" ו/או "החברה" וכיוצא בזה, הכל על פי הקשר הדברים והסברם, הכוונה לחברת מימון ישיר והפועלים בשמה ומטעמה, לרבות עובדיה. השימוש באתר מיועד אך ורק למשתמשים מקרב הקהל הרחב אשר הינם בגירים ע"פ חוק (להלן: "המשתמש"). השימוש באתר נועד לביצוע בדיקת זכאות המשתמש לקבלת הלוואה בלבד ולא לכל צורך אחר והכל בכפוף להוראות כל דין. לא תחול כל אחריות מטעם החברה על שימוש באתר שלא על פי סעיף זה.

3.השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו מעת לעת, מעיד על קבלה, הבנה והסכמה לתנאים המפורטים לעיל ולהלן. הגולש מתבקש, אפוא, לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם.

4. כל השירותים הניתנים על ידי מימון ישיר למשתמש אם על ידה או מי מטעמה, כפופים להוראות ולתנאים הקבועים בתקנון ובדפי אתר ספציפיים המסדירים את השימוש בהם. התנאים, ההוראות והגבלות האחריות הקבועים בדפי האתר הספציפיים הנם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הקבועים באתר זה. במקרה של סתירה בין תנאי השימוש בדפי האתר הספציפיים לבין תנאי השימוש הקבועים בתקנון, יגבר האמור בתקנון.

5. מימון ישיר רשאית לשנות בכל עת, וללא כל הודעה מוקדמת, את המידע, החומר והתוכן של דפי אתר זה, וכן שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלה יחייבו עם פרסומם באתר. על המשתמש ו/או הנכנס לאתר חלה האחריות להתעדכן ולעקוב אחר שינויים שחלו בתנאי השימוש. שימוש ו/או כניסה לאתר כמוה כהסכמה לכל השינויים.

6. פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד כמו כן לשון יחיד ורבים.

7. הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ואין בהן כדי לגרוע מהקבוע בתקנון.

כניסה לאתר והרשמה

8. הכניסה לאתר אינה כרוכה בתשלום.

9. בעת ההרשמה לאתר יתבקש המשתמש למסור פרטיו לצורך פניה חוזרת מטעם מימון ישיר, ובה יוזכר כי השיחה נעשית בהמשך לפנייתו באתר.

10. המשתמש מתבקש למסור פרטים אמיתיים, נכונים ומדויקים. בכל מקרה של עדכון ו/או שינויים בפרטים, על המשתמש לפנות לטלפון מס' 03-7215555.

11. המשתמש מצהיר כי הוא אינו פועל בשמו או מטעמו של אחר וכל פעולה שהוא מבצע בקשר עם השירותים הינה עבורו בלבד.

12. מימון ישיר שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, אם יש למימון ישיר את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.

13. בעצם הגלישה באתר המשתמש מאשר למימון ישיר ו/או לשותפיה העסקיים, לאסוף את כלל המידע אודותיו הכל בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנון זה.

14. בכל פניה לקבלת הלוואה מימון ישיר תפנה ללשכת האשראי לשם קבלת חיווי אשראי אודות הפונה. לשם קבלת חיווי כאמור, תפנה לשכת האשראי לבנק ישראל בבקשה לקבלת נתוני האשראי המצויים אודות הפונה במאגר בנק ישראל.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות האתר ו/או השירותים נרשמות ומתועדות על-ידי מימון ישיר.

כניסה באמצעות טביעת אצבע באפליקציית מימון ישיר

15. שירות הזיהוי הביומטרי מתבסס על טביעות האצבע המוגדרות במכשירך ומשמש כאמצעי הזדהות חלופי להקלדת שם משתמש וסיסמא בעת כל כניסה לחשבונך במימון ישיר (ככל שישנו כזה).

16. שירות הזיהוי הביומטרי עושה שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע של חברת Apple Inc (להלן: " Apple "), המשווק כיום במסגרת מערכת ios הקיימת במכשירים שונים מתוצרת Apple . לפרטים נוספים לגבי מנגנון כניסה באמצעות טביעת אצבע: https://support.apple.com/en-us/HT204587 . במכשירים שונים המופעלים על-ידי מערכת ההפעלה Android  השירות עושה שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע או של תווי הפנים של יצרן המכשיר.

17. תוכל להירשם לשירות הזיהוי הביומטרי ייעשה לאחר הזדהות מוצלחת לחשבונך (באמצעות הקלדת שם משתמש וסיסמא). לאחר הזדהות כאמור, תתבקש לאשר הזדהות וכניסה לחשבון באמצעות טביעת אצבע. באם טרם הגדרת את טביעת האצבע שלך, והנך מעוניין לעשות כן, תועבר למסך של מערכת ההפעלה של מכשירך ובו תתבקש להגדיר את טביעת האצבע שלך. לאחר שתגדיר את טביעת האצבע שלך (או במידה וכבר הגדרת בעבר את טביעת האצבע שלך), בכל הגעה עתידית למסך ההזדהות הרגיל באפליקציה, תועבר למסך של מערכת ההפעלה בו תתבקש להזדהות באמצעות טביעת האצבע שלך.

במידה וזיהוי טביעת האצבע שלך יצליח, תתבצע כניסה לחשבונך. שים לב, כי לאחר מספר כישלונות בזיהוי טביעת האצבע של, תתאפשר הכניסה לחשבונך באמצעות מסך ההזדהות הרגיל (שם משתמש וסיסמא).

18. השימוש בשירות הזיהוי הביומטרי מותנה בהתחייבותך כי טביעת האצבע שהוגדרה על ידך במכשירך הינה שלך בלבד, וכי לא תגדיר במכשירך טביעות אצבע שאינן שייכות לך כל עוד הנך עושה שימוש בשירות הזיהוי הביומטרי ו/או באפליקציה. הפרה של האמור חושפת את חשבונך לסיכון של כניסה אליו של מי שאינם מורשים לכך.

19. שים לב! כל טביעות האצבע המוגדרות במכשירך יאפשרו גישה לחשבונך ללא צורך באמצעי הזדהות נוספים. לכן, טרם הרישום והשימוש בשירות הזיהוי הביומטרי, יש להסיר כל טביעת אצבע של אחרים ממכשירך. אי הסרת טביעות אצבע של אחרים ממכשירך תאפשר גישה לחשבונך ותחשוף אותך לסיכונים הנלווים לכך.

20. ההצטרפות לשירות אינה מבטלת את אמצעי ההזדהות שלך (שם משתמש וסיסמא/ ת.ז וסיסמא). באפשרותך להיכנס בכל עת לחשבון גם באמצעות אמצעי ההזדהות כאמור.

21. באפשרותך לבטל את שירות הזיהוי הביומטרי בכל עת באמצעות כניסה לתפריט ההגדרות באפליקציה. במידה ונרשמת לשירות הזיהוי הביומטרי במספר מכשירים שונים, עליך לחזור על פעולה זו בכל אחד מן המכשירים שבהם התקנת את השירות.

22. בכל פעם שתחליף סיסמא, הכניסה הראשונה לחשבונך תתבצע באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמא שלך ותידרש להסכים מחדש לשימוש בשירות הזיהוי הביומטרי.

23. בכל מקרה של אובדן או גניבה של מכשירך, יש לבצע באופן מיידי החלפה של סיסמתך (אשר תדרוש הסכמה מחודשת לשימוש בשירות הזיהוי הביומטרי).

24. בכל מקרה של העברת המכשיר לאחר יש להתנתק מהשירות במכשיר באמצעות כניסה לתפריט ההגדרות באפליקציה טרם העברתו.

25. שינוי בהגדרות האבטחה במכשירך, לרבות במנגנון טביעת אצבע, עשוי לגרור ניתוק משירות הזיהוי הביומטרי. באפשרותך לחזור ולהצטרף לשירות לאחר ביצוע הגדרות אלו מחדש במכשירך.

26. מימון ישיר אינה שומרת את טביעת האצבע שלך, כפי שהגדרת אותה במנגנון סריקת האצבע המופעלת במכשירך. טביעת האצבע נשמרת על מכשירך בלבד.

27. בכפוף לאמור בכל דין, מימון ישיר אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין או סוג שהוא, העלולים להיגרם עקב שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע המופעלת במכשירך, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהי (להלן: "נזקים").

התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר ובשירותים

המשתמש מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

28. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.

29. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מימון ישיר לצורך אספקת השירותים.

30. הפצת דואר זבל ( spam ), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.

31. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

32. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.

33. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר ( frame ), או כחלק מאתר אחר,( mirror ) או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של מימון ישיר.

34. שימוש בכל רובוט, "תולעת" ( spider ), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.

35. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.

36. להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.

37. השירותים אותם מציעה מימון ישיר והמידע באתר מהווים קניינה הרוחני של מימון ישיר. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים , אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.

38. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או באתר.

39. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של מימון ישיר ו/או של כל גורם שהוא.

שירות משיכת נתונים

40. יתכן שבמהלך תהליך בקשת ההלוואה, תתבקש לספק את פרטי הגישה (שם המשתמש והסיסמה) המשמשים אותך לצורך ניהול חשבון העו"ש שלך בבנק ו/או אצל כל צד ג' אחר (להלן: "פרטי הגישה"), לצורך עריכת בדיקות שונות לצורך בחינת מתן ההלוואה וקביעת תנאיה (להלן: "שירות משיכת הנתונים").

41. בשימושך בשירות משיכת הנתונים, הנך מאשר למימון ישיר להעביר את פרטי הגישה שתספק לצד שלישי אשר מתפעל בעבורה שירות זה, לצורך משיכת נתוניך המנוהלים ו/או המצויים, וכפי שזמינים במועד משיכתם, באתר הבנק בו מנוהל חשבונך ו/או אצל כל צד ג' אחר (להלן: "הנתונים").

42. מימון ישיר ו/או מי מטעמה יפעלו ביחס לנתוניך (לרבות פרטי הגישה) בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ובאמצעות טכנולוגיה מאובטחת. יחד עם זאת, ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל ולהלן, מימון ישיר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא בקשר עם זמינות ו/או נכונות ו/או עדכניות הנתונים ו/או לכל נזק שהוא שייגרם לך בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש בשירות משיכת הנתונים.

43. מיד בסיום משיכת הנתונים תישלח אליך הודעה מאת מימון ישיר על סיום הליך משיכת הנתונים והמלצה לשינוי פרטי הגישה. הנך נדרש לשנות את פרטי הגישה בסמוך לאחר קבלת ההודעה כאמור.

אזור אישי

44. האזור האישי באתר ובאפליקציה (להלן: "האזור האישי") נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות ההלוואות שהועמדו לו על ידי מימון ישיר, מי מטעמה או על ידי מי משותפיה העסקיים של מימון ישיר. המידע המופיע באזור האישי מבוסס על הנתונים הנמצאים במערכות המידע של מימון ישיר או במערכות המידע של שותפיה העסקיים (ככל שמידע זה קיים בידי מימון ישיר). עם זאת, מובהר כי לא כל המידע המצוי במערכות מימון ישיר או במערכות המידע של שותפיה העסקיים של מימון ישיר יוצג למשתמש באזור האישי. לצורך קבלת מידע אשר אינו מוצג באזור האישי, על המשתמש לפנות למימון ישיר או למי משותפיה העסקיים אשר אצלו מנוהלת ההלוואה בפועל.

45. הסיסמא שהונפקה למשתמש לצורך הכניסה לאזור האישי הינה אישית  ואינה ניתנת להעברה. כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או למימון ישיר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהעברת הסיסמא לאזור האישי על ידי המשתמש, יהיה על אחריותו של המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב לעדכן את מימון ישיר בכל מקרה של אובדן הסיסמא לאזור האישי או על מסירתה לכל צד ג' שהוא.

46. ייתכן כי המידע המצוי באזור האישי לא יתעדכן באופן אוטומטי במועד עדכון הנתונים במערכות המידע של מימון ישיר או במערכות המידע של שותפיה העסקיים של מימון ישיר. תדירות עדכון המידע והנתונים תקבע מעת לעת על ידי מימון ישיר ו/או השותף העסקי הרלבנטי, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. בהתאם לכך, ייתכנו אי התאמות בין המידע המופיע באזור האישי לבין המידע במערכות המידע של מימון ישיר או מי משותפיה העסקיים של מימון ישיר.בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באזור האישי לבין המידע המופיע במערכות המידע של מימון ישיר ו/או מי משותפיה העסקיים של מימון ישיר, יגבר המידע הקיים במערכות המידע של מימון ישיר או השותף העסקי הרלבנטי להלוואה.

47. סוג המידע שיעלה לאזור האישי והיקפו עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מימון ישיר. מובהר כי המידע המוצג באזור האישי מוגש כשירות למשתמשים, ומימון ישיר רשאית להפסיקו (באופן מלא או חלקי) בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

48. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

48.1. מימון ישיר לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך.

48.2. מימון ישיר תהא רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

48.2.1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ו/או  לצרכי אבטחת מידע וזיהוי המשתמש. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו מימון ישיר.

48.2.2. מימון ישיר תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים  משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה.

48.2.3. במקרה בו מימון ישיר תמצא כי פעולות המשתמש בשירותים מפרות את תנאי  השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

48.2.4. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים בפעילות העמדת  האשראי על-ידי מימון ישיר ו/או מי מטעמה, לרבות לצורך החתמת הלווה על הסכם הלוואה ו/או כל מסמך אחר.

48.2.5. על אף האמור בסעיף 48.1 לעיל, בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת, תהיה רשאית  מימון ישיר להעביר את המידע שנאסף אודותיך לחברות נוספות השייכות לקבוצת "ביטוח ישיר", וכן לקבוצות אחרות אשר יושבות בתוך החברה. מסירת מידע כאמור תהיה לצורך המטרות המנויות בסעיף 53 לעיל, ובין היתר, אספקת השירותים, הצעות שיווקיות שונות מאת החברות המנויות בקבוצת "ביטוח ישיר", שיפור השירות וכיו"ב.

48.3. Cookies

48.3.1. “ Cookie ”הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשיר של על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה  אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי מימון ישיר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

48.3.2. בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה, המשתמש מתיר למימון ישיר להשתיל  Cookie על מכשירו, להשתמש במידע האגור ב- Cookie ולזהותו על פיה.

48.3.3. באמצעות Cookies מימון ישיר עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה  באתרים שונים בהם יגלוש המשתמש (להלן: " ספקי צד שלישי "). במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביו ומימון ישיר עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניו לנושאים המעניינים אותו ואינו מזהה אותו ספציפית.

48.3.4. מימון ישיר אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם.  מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

48.3.5. במידה והמשתמש מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתו באתר אינטרנטי, יש  באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן בו הנו משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורו בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה והמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותו לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו הנו משתמש. יודגש, כי במקרה בו ישבית המשתמש את קבצי ה-  Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי הגלישה שלו.

49. בהמשך לסעיף לעיל מצהיר המשתמש כי כלל המידע העסקי/פיננסי הרלוונטי ליכולתו לקיים התחייבויותיו כלפי מימון ישיר/מעמיד ההלוואה, לרבות רכישת ההלוואה - חשוף וזמין בפני מעמיד ההלוואה או יהיה חשוף וזמין עובר לביצוע עסקת המימון.

זכויות יוצרים

50. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, קניין רוחני מכל סוג שהוא, סימני המסחר, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים ובקשר למידע ו/או התוכן של אתר זה, פרסום, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר הינן בבעלות החברה על פי הקשר העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, לאחסן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, או בחלק ממנו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מימון ישיר, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים.

51. השימוש באתר מותנה בכך שהמטרה הינה לשימוש אישי בלבד ולא לשם הפצה ברבים ו/או שימוש מסחרי. כל שימוש אחר יצריך קבלת אישור מראש ובכתב מחברת מימון ישיר.

52. כניסה ו/או שימוש באתר זה מחייבים שלא לעשות שימוש במידע ו/או תוכן לכל מטרה אחרת פרט למטרה המותרת לעיל, ובכל מקרה אין לבצע כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, ו/או בשמה של מימון ישיר, או של כל גורם אחר.

53. אין לאסוף נתונים מכל סוג שהוא מן האתר באמצעות שימוש בכל אמצעי שהוא ובכלל זה תוכנות המיועדות לאיסוף נתונים כיו"ב וכל שכן חל איסור חמור להפיצם, וכל זאת ללא אישור מפורש של האתר מראש ובכתב.

הגבלת אחריות

54. האתר וכלל המידע שבו, קרי - המאמרים, הידיעות, השאלות והתשובות, שאר הנתונים, וכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר מוצג כמות שהוא. אין בכך משום המלצה, ייעוץ או חוות דעת לביצוע ו/או אי ביצוע פעולה כלשהי. מימון ישיר לא תישא בכל אחריות, במפורש או מכללא, בקשר למידע הכלול בו לרבות שיחות עם נציגי החברה, לתוכנו, לטיבו, מהותו, איכותו, שלמותו, נכונותו, דיוקו, אמיתותו, מהימנותו והתאמתו של המידע למטרה מסוימת. בנוסף, מימון ישיר לא תהא אחראית, במפורש או מכללא, לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר.

55. המידע הינו כללי ולשם המחשה בלבד לרבות מידע בהתאמה אישית שכן ביצוע עסקת המימון הינו בכפוף לחתימת הלקוח על הסכם בכתב ומתן אישור מימון ישיר רק לאחר ביצוע בדיקות מטעמה-בין היתר בדיקות אשר הינן ספציפיות לעסקה כגון דירוג אשראי של המשתמש, ובמידת הצורך - בטוחות ,שווי רכב וכיו"ב.

56. אין במידע המתפרסם (לרבות השימוש במילה "הצעה") משום הצעה כמובנה בחוק החוזים ואין בפעולות הלקוח באתר משום "קיבול" כמובנו בחוק החוזים. מובהר כי כל אישור שיינתן על-ידי החברה במסגרת האתר יהווה אישור עקרוני בלבד, הכפוף לבדיקות נוספות של מימון ישיר. בכל מקום באתר בו יצוין כי ניתן אישור על-ידי החברה להעמדת הלוואה, הכוונה היא לאישור עקרוני, בלבד, הכפוף למסירת מידע ונתונים, כפי שיידרש על-ידי החברה מעת לעת. אין לראות באישור כאמור כאישור סופי להעמדת הלוואה על-ידי החברה. רק הזרמת כספי ההלוואה בפועל לחשבונו של הלקוח, תהווה אישור סופי של הלוואה כלשהי.

57. המידע אינו מהווה תחליף להיוועצות עם גורם מוסמך בלתי תלוי וקבלת ההחלטה על פי חוות דעת מוסמכת ובלתי תלויה.

58. ידוע למשתמש כי לחברה יש עניין אישי בפרסום המידע. אין כל התחייבות כי המידע משקף כדאיות כלכלית כזו או אחרת לרבות כדאיות ביחס למתחרים אחרים בענף.

59. השימוש במידע האמור באתר וקבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, טענה ו/או תביעה בקשר לטיבו, מהותו ו/או איכותו של המידע/המוצר/השירות באתר, ו/או בקשר לשלמותו, נכונותו, דיוקו, אמיתותו, מהימנותו, והתאמתו למטרה מסוימת. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש באמצעות גורם חיצוני.

60. מימון ישיר ו/או מי מטעמה ו/או הקשור אליה לא תהיינה אחראיות, בשום אופן ו/או צורה שהיא, בכל הקשור בשירותים המוצעים באתר ו/או בספק המידע הרלוונטי וכן לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים אשר נגרמו משימוש או הסתמכות על כל ו/או חלק מהמידע אשר מכיל אתר זה, או השמטה של מידע כלשהו.

61. באחריות המשתמש להגן על כל חומרה ותוכנה באמצעים מספקים על מנת למנוע כל פגיעה ו/או תקלה ו/או אובדן מידע ו/או חדירת נגיפי מחשב בעת השימוש באתר.

אי מתן המלצה / ייעוץ / חוות דעת

62. האמור באתר מטרתו לספק מידע וידוע למשתמש כי אין בפרסום המידע משום המלצה, מתן ייעוץ בענייני מימון, השקעות, מיסים, משפט, רכישת או מכירת נכסים, ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטות כלשהן. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע או מתקבל במסגרת השירות – הינה על אחריות המשתמש בלבד. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש, באמצעות היוועצות באנשי מקצוע רלוונטיים.

63. כל הניתוחים, חוות הדעת וההערכות המפורסמים באתר, הינם הבעת דעה וכפופים לשינוי ללא כל הודעה מוקדמת. מידע כאמור ניתן בתום לב וללא כל נטילת אחריות משפטית מצד מימון ישיר במפורש או מכללא, בנוגע להמשך זמינותם, נכונותם, דיוקם, שלמותם, תקפותם, אמיתותם ו/או התאמתם למטרה מסוימת.

64. מימון ישיר מסירה אחריות מעצמה, במפורש או מכללא, בהסתמך על כל מידע, חוות דעת, הערכה, דעה, יעוץ, מוצר ו/או שירות של צד ג' כלשהו המופיע באתר, ואינה מאשרת את נכונותם, אמיתותם ו/או תקפותם.

65. באם האתר/החברה יאפשרו פרסום דעות של כותבים שונים באתר, מובהר בזאת כי אין פרסום זה מהווה בהכרח את דעת החברה אלא דעה סובייקטיבית של הכותב.

שימוש במחשבונים ועזרים נוספים

66. מימון ישיר מציעה למשתמש, בהתאם לשיקול דעתה, מחשבונים ועזרים נוספים. מטרתם הבלעדית של עזרים אלו הנה מתן אינדיקציה כללית אודות תנאי הלוואה כלשהי, בהתאם למסלולים, פריסה לתשלומים ותנאים אחרים.

67. מובהר, כי כל האמור בכל הנוגע לתנאי ההלוואה, לרבות הלוואות גישור, סבסוד וכיוצ"ב, מטרתו לספק מידע וידוע למשתמש, והוא אינו מהווה את כלל המידע ו/או המידע העדכני ו/או נכון ו/או רלוונטי ביחס למשתמש, ואין להסתמך בלעדית על מידע זה לשם קבלת החלטות כלשהן. תנאי ההלוואה הספציפיים הרלוונטיים ייקבעו על-ידי החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם למדיניותה ונהליה, כפי שיהיו מעת לעת.

שיפוי

68. מימון ישיר לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, אשר יגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בשל שימוש באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשל כל פעולה ו/או החלטה הנעשית תוך הסתמכות על המידע ותוכן האתר ו/או כל שימוש הנעשה בניגוד לאמור בתנאי התקנון, וזאת אף אם מימון ישיר יודעת על אפשרות לנזק ו/או הפסד.

69. המשתמש מתחייב לשפות את מימון ישיר, נציגיה, בעלי מניות, עובדים, נושאי משרה והפועלים בשמה ומטעמה, לרבות מי מטעמה, שליטתה ו/או בעל זיקה אחרת אליה ו/או אתרי אינטרנט קשורים, בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר בהתאם לתקנון זה או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו. בנוסף, המשתמש מסכים לשאת באחריות לכל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או הוצאות, ישירים ו/או עקיפים, צפויים ו/או בלתי צפויים ואשר אינם בשליטת מימון ישיר.

70. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות של השירותים, לרבות איכותם ו/או יכולותיהם ו/או מגבלותיהם ו/או מהימנותם ו/או התאמתם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. מימון ישיר אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג. לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

71. מובהר כי חובת הבדיקה כאמור חלה על המשתמש בלבד.

העלאת תמונות, סרטונים וכיוצ"ב

72. מובהר כי תמונות, סרטונים וכיוצ"ב שיועברו באמצעות האתר יישמרו אך ורק במאגרי המידע של החברה, ולא יישמר כל תיעוד שלהם במכשיר הטלפון הסלולארי/המחשב באמצעותם צולמו.

73. המטרות של שמירת המידע הינן זיהוי המשתמש ובחינת זכאותו להעמדת הלוואה על-ידי מימון ישיר. כמו כן, המידע ישמש לצורך מתן שירות למשתמש בקשר עם ההלוואה ככל שזו תועמד לו.

74. השימוש באתר מותנה בכך שהמטרה הינה לשימוש אישי בלבד ולא לשם הפצה ברבים ו/או שימוש מסחרי. כל שימוש אחר יצריך קבלת אישור מראש ובכתב מחברת מימון ישיר. ככל שהמשתמש הינו עובד מימון ישיר או נציג מטעמה (כגון נציג מכירות במגרש רכב, בבית עסק וכו') אזי צילום תמונות, סרטונים וכיוצ"ב של מסמכי הלקוח מותנה אך ורק בהסכמת הלקוח ולאחר יידוע של הלקוח בכל הוראות תנאי שימוש אלה.

75. כל חריגה מהוראה זו מהווה הפרה של תנאי השימוש ותטיל את מלוא האחריות בגין כל נזק שייגרם למימון ישיר ו/או ללקוחותיה, לרבות עקב תביעה ו/או דרישה מאת לקוחות מימון ישיר, על המשתמש בלבד.

אבטחת מידע

76. מימון ישיר רואה באבטחת המידע של המשתמשים ושל לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זאת, מימון ישיר נוקטת בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על-ידי משתמש.

77. יחד עם זאת, מובהר, כי מערכותיה של מימון ישיר, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי מימון ישיר או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. מימון ישיר משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג באתר, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכדומה.

78. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, מימון ישיר תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת מימון ישיר, ומימון ישיר עשתה מאמץ סביר למנעם:

78.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות  או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

78.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תכנה ו/או  חומרה שסופקה לו על-ידי צד שלישי.

78.3. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים  (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים למשתמש במהלך השימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירו של המשתמש לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל ממימון ישיר באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לחברה בקשר לכך.

79. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

שירותים המותנים ברישום

80. ייתכן וחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם. במידה וכך יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן.

81. במהלך הרישום ייתכן והמשתמש יתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותו בעת השימוש בשירותים. פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של המשתמש ושימוש בטוח יותר בשירותים.

82. המשתמש מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות החברה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה החברה למשתמש. החברה לא תישא באחריות במידה והמשתמש מסר את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם.

83. בעת הרישום לשירותים, המשתמש מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיו. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת בתנאי השימוש.

84. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הפעולות המבוצעות באמצעות השירותים נרשמות ומתועדות על ידי החברה.

85. המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו כפי שמתבקש בטופס הרישום. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

86. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה ו/או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח שנתבצעה כניסה בלתי מורשית לחשבון המשתמש או כי נתבצע ניסיון לכניסה כאמור.

87. בשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, המשתמש מצהיר ומתחייב לפעול כמפורט להלן:

87.1. יש להשתמש באתר ובשירותים המוצעים בו רק מהמחשב האישי או מהמכשיר הנייד של  המשתמש, המופעל לפי הוראות הספק ולא נפרץ ומבלי שבוצעו בו שינויים.

87.2. בדף ההזדהות ובכל עמודי המידע האישי באתר יופיע סמל מנעול. סימן זה מעיד על  תקשורת מוצפנת.

87.3. שמירה על פרטי הזיהוי לשימוש בשירותים:

87.3.1. פרטי הזיהוי של המשתמש לאתר ולמידע האישי הינם אישיים וסודיים. המשתמש מתחייב להימנע מלהחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים.

87.3.2. אין לשמור את פרטי הזיהוי האישיים במחשב או בסלולר, מחשש לחשיפתם על ידי  וירוסים, סוסים, טרויאנים או תוכנות שיתוף קבצים, המאפשרות גישה לקבצים במחשב.

87.3.3. אין למסור את הסיסמה האישית לשום גורם, גם אם הוא מזדהה כחברת מימון ישיר או  גורם אחר המזוהה עמה. ככל שהמשתמש יתבקש למסור את הסיסמה האישית, אין למסרה! על המשתמש לדווח על כך מיידית למוקד התמיכה.

87.3.4. אין לשלוח בדואר אלקטרוני או ב- SMS את פרטי הזיהוי של המשתמש לאחר.

87.3.5. אין לאפשר לאף אדם אחר מלבד המשתמש להשתמש במחשב או המכשיר האישי של  המשתמש. בכל מקרה של אבדן או גניבה של מכשיר המשתמש, יש לפנות למוקד של מימון ישיר לצורך חסימת השימוש בשירותים.

88. שימוש באתר, באפליקציה ובשירותים החורג מהוראות תקנון זה אסור, והמשתמש יודע ומאשר במפורש כי שימוש כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מימון ישיר ו/או מי מטעמה בגין כך. בנוסף, המשתמש מתחייב לשפות את מימון ישיר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שיגרם להם בגין שימוש כאמור.

קישורים לאתרים חיצוניים

89. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים ( Hyperlinks ) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, למימון ישיר אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, מימון ישיר אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמך המשתמש ו/או ביצע פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

90. במידה והמשתמש מצא במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, המשתמש מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של מימון ישיר בטלפון מספר 03-7215555.

גיל ואחריות כללית

91. המשתמש מצהיר כי הינו בגיר מעל גיל 21 וכשיר משפטית למתן התחייבויותיו על פי תנאי תקנון זה, לרבות שימושו באתר ו/או בשירותים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בין המשתמש לבין מימון ישיר, המשתמש נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינו מבצע בשירותים.

דין וסמכות שיפוט

92. בכל מקרה בו תהא סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין האמור באתר לרבות ביחס למוצר ו/או שירות ו/או כל מידע ו/או תוכן - תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות ספציפיות.

93. אין בהיעדר תגובה מצד החברה, כדי לפגוע בזכויות החברה באופן כלשהוא ואין בכך משום ויתור על זכות או הסכמה מצד החברה.

94. השירות אינו מוצע באם אינו חוקי על פי דין מקום המשתמש.

95. השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד.

96. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

97. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש

98. אתר מאובטח

גרסה 03 – אפריל 2023